VOL. LXXXI din 2013

(english version)

Cuprins


I
. GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR


Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă în zona centrală a Bărăganului
LELIANA VOINEA
PDF

Evaluarea preliminară a reacţiei la fuzarioza spicului şi contaminarea cu deoxynivalenol (DON) la unele genotipuri româneşti de grâu şi triticale
MARIANA ITTU, GHEORGHE ITTU, VALERIA GAGIU, IRINA SMEU ŞI ALINA DOBRE
PDF

Influenţa infecţiilor cu Fusarium spp., în diferite condiţii de testare, asupra producţiei unor soiuri de grâu
ALEXANDRA LOREDANA SUCIU, LAURA MARIA ŞOPTEREAN, IOAN HAŞ, CARMEN PUIA
PDF

Comportarea unor soiuri de orz de toamnă în condiţiile pedoclimatice din centrul Moldovei
SIMONA – FLORINA POCHIŞCANU şi ALEXANDRA – ANDREEA BUBURUZ
PDF


II. AGROTEHNICA CULTURILOR


Influenţa zonei de cultură şi a fertilizării foliare asupra producţiei şi calităţii orzoaicei şi orzului de toamnă
FĂNEL CONSTANTIN TARJOC, OVIDIU PĂTRUI, GABRIELA GORINOIU, CORINA PĂTRĂŞCOIU (RĂDUCAN)
PDF

Rezultate privind comportarea unor soiuri de lucernă, semănate primăvara în diferite variante de amestec
LENUŢA DRĂGAN, MARIA SCHITEA, GEORGETA OPREA
PDF

Regimul fosforului din ecosistemele agricole îmbunătăţite cu nămol de epurare 
NICOLAE IONESCU
PDF

Cercetări privind influenţa îngrăşămintelor cu azot şi sulf asupra unor caractere morfologice şi a productiei plantelor de rapiţă de toamnă 
CONSTANTIN SĂICU ŞI IOAN CĂTALIN ENEA
PDF

Cinci decenii de cercetări în domeniul combaterii buruienilor la S.C.D.A. Livada
TEOFIL FRITEA, SUSANA MONDICI, CRISTINEL CÂCĂU, DAN NAGY
PDF

Cercetări privind biodiversitatea florilor de tip ligulat ale speciei Matricaria inodora
NICOLAE IONESCU, SORIN GABRIEL IONESCU
PDF

Plante invazive din culturile agricole în zona Olteniei
MARIANA NICULESCU şi PAULA IONELA CISMARU
PDF


III. PROTECŢIA PLANTELOR


Comportarea unor hibrizi de porumb la atacul de Ostrinia nubilalis Hbn. în condiţii climatice diferite
EMIL GEORGESCU, LIDIA CANĂ, HORIA LUCIAN IORDAN, TEODOR MARTURA, RADU GĂRGĂRIŢĂ
PDF

Cercetări privind evoluţia speciei Agrotis segetum Den. et Schiff. în condiţiile din centrul Moldovei
ELENA TROTUŞ, PAUL ZAHARIA, MARGARETA NAIE, ALEXANDRA – ANDREEA BUBURUZ, SIMONA – FLORINA POCHIŞCANU
PDF

Analiza unor indicatori ecologici ai speciilor de insecte dăunătoare din culturile de rapiţă de toamnă
ALEXANDRA – ANDREEA BUBURUZ, ELENA TROTUŞ, MIHAI TĂLMACIU, SIMONA – FLORINA POCHIŞCANU
PDF

Evaluarea potenţialului dăunătorilor culturilor de câmp în Câmpia Transilvaniei
DANA MALSCHI, FELICIA MUREŞANU, ADINA IVAŞ
PDF


IV. ECONOMIE AGRARĂ


Influenţa economiei de piaţă asupra structurii culturilor
AUREL LUP, LILIANA MIRON, BOGDAN ROMAN
PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOL. LXXXI / 2013

 

Contents

I. GENETICS AND PLANT BREEDING


Behavior of some wheat varieties in central area of Bărăgan
LELIANA VOINEA
PDF

Preliminary evaluation of response to Fusarium head blight (FHB) and deoxynivalenol (DON) contamination in some Romanian wheat and triticale genotypes
MARIANA ITTU, GHEORGHE ITTU, VALERIA GAGIU, IRINA SMEU ŞI ALINA DOBRE
PDF

IInfluence of Fusarium spp. Infections on yields of some wheat varieties, under various testingconditions
ALEXANDRA LOREDANA SUCIU, LAURA MARIA ŞOPTEREAN, IOAN HAŞ, CARMEN PUIA
PDF

Behavior of some autumn barley varieties under climatic conditions of central Moldavia
SIMONA – FLORINA POCHIŞCANU şi ALEXANDRA – ANDREEA BUBURUZ
PDF


II. CROP AGROTECHNICS


Influence of cultivation area and foliar fertilizers on yields and quality traits in two-rowed and six-rowed winter barley
FĂNEL CONSTANTIN TARJOC, OVIDIU PĂTRUI, GABRIELA GORINOIU, CORINA PĂTRĂŞCOIU (RĂDUCAN)
PDF

Behavior of some alfalfa cultivars sown in spring in different mixture variants
LENUŢA DRĂGAN, MARIA SCHITEA, GEORGETA OPREA
PDF

The phosphorus regime from agroecosystems improved by sewage sludge
NICOLAE IONESCU
PDF

Influence of nitrogen and sulphur fertilizers on morphological traits and yield of winter rape plants
CONSTANTIN SĂICU ŞI IOAN CĂTALIN ENEA
PDF

Five decades of researches regarding weed management at ARDS Livada
TEOFIL FRITEA, SUSANA MONDICI, CRISTINEL CÂCĂU, DAN NAGY
PDF

Researches about biodiversity of Matricaria inodora ligulae flowers type
NICOLAE IONESCU, SORIN GABRIEL IONESCU
PDF

Invasive plants from agricultural crops in Oltenia area
MARIANA NICULESCU şi PAULA IONELA CISMARU
PDF


III. PLANT PROTECTION


Behavior of some maize hybrids to the european corn borer (Ostrinia nubilalis hbn) attack, under different climatic conditions
EMIL GEORGESCU, LIDIA CANĂ, HORIA LUCIAN IORDAN, TEODOR MARTURA, RADU GĂRGĂRIŢĂ
PDF

Research on the evolution of Agrotis segetum Den. et Schiff. species under conditions of central Moldavia
ELENA TROTUŞ, PAUL ZAHARIA, MARGARETA NAIE, ALEXANDRA – ANDREEA BUBURUZ, SIMONA – FLORINA POCHIŞCANU
PDF

Some ecological indicators analysis of the harmful insect species from the winter rape fields
ALEXANDRA – ANDREEA BUBURUZ, ELENA TROTUŞ, MIHAI TĂLMACIU, SIMONA – FLORINA POCHIŞCANU
PDF

Evaluation of pests potential from field crops in the Transylvanian Plain
DANA MALSCHI, FELICIA MUREŞANU, ADINA IVAŞ
PDF


IV. AGRARIAN ECONOMY


Influence of market economy on arable crop structure
AUREL LUP, LILIANA MIRON, BOGDAN ROMAN
PDF