VOL. LXXXIV din 2016

 

(english version)

Cuprins


I
. GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR


Hibridul de porumb „Fundulea 423”
TEODOR MARTURA, CATERINA BĂDUȚ, ANA RALUCA BIȚICĂ, HORIA LUCIAN
IORDAN
PDF

Influența diversificării citoplasmatice a unor linii consangvinizate forme parentale, create la S.C.D.A. Turda, asupra unor elemente de producție la porumb
ROXANA ELENA CĂLUGĂR, VOICHIȚA HAȘ, ANDREI VARGA, CARMEN VANA, ANA
COPÂNDEAN, IOAN HAȘ
PDF

Selecţia genotipurilor cu ritm rapid de pierdere a apei din boabe, obiectiv prioritar al lucrărilor de ameliorare a porumbului desfășurate la I.N.C.D.A. Fundulea
HORIA LUCIAN IORDAN, ANA RALUCA BIȚICĂ, CATERINA BĂDUȚ
PDF

Studiul gradului de înrudire/diferențiere la unele linii consangvinizate de porumb create la S.C.D.A. Turda
ANDREI VARGA, VOICHIȚA HAȘ, ROXANA ELENA CĂLUGĂR, CARMEN VANA, ANA
COPÂNDEAN, IOAN HAȘ
PDF

Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă în condiţiile climatice de la S.C.D.A. Turda, în perioada 2006-2015
IONUȚ RACZ, ROZALIA KADAR, VASILE MOLDOVAN, ADRIAN CECLAN, DIANA
HIRIŞCĂU, ADINA VARADI
PDF

Producţiile realizate de unele soiuri de triticale în condiţiile pedoclimatice din centrul Moldovei, în perioada 2007-2015
SIMONA-FLORINA POCHIŞCANU, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, PAULA
LUCELIA URSACHE
PDF

Comportarea unor soiuri de orz de toamnă la S.C.D.A. Mărculești în
perioada 2013 - 2015
LELIANA VOINEA
PDF

Comportarea unor soiuri de orz de toamnă în condițiile climatice de la S.C.D.A. Teleorman
CRISTINA MELUCA, RODICA STURZU, JENI MADALINA COJOCARU, ANCA
STEFANIA PARASCHIV
PDF

Evaluarea principalelor caracteristici morfoproductive ale genotipurilor de mazăre de câmp (Pisum sativum L.) din colecția de la S.C.D.A. Teleorman
RODICA STURZU, ALINA MIHAELA ENE, CRISTINA MELUCĂ, CRISTIAN IORDAN
PDF

Soiul de soia „Ada TD”, creat la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Turda
EUGEN MUREŞANU, RALUCA REZI, CAMELIA URDĂ
PDF

Comportarea unei colecții de soiuri de soia europene în condiţiile pedoclimatice de la S.C.D.A. Turda
RALUCA REZI, EUGEN MUREŞANU, CAMELIA URDĂ, DRAGOS DIMA
PDF

Cercetări privind comportarea unor hibrizi de floarea-soarelui în condițiile solurilor nisipoase din sudul Olteniei
IULIAN DRĂGHICI, RETA DRĂGHICI, MARIETA PLOAE
PDF

Ratza – noul soi energetic de cânepă monoică, adaptat necesităţilor viitorului
LORENA-DIANA POPA, CONSTANTIN GĂUCĂ, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ,
SIMONA-FLORINA POCHIŞCANU
PDF

Estimarea însuşirilor de calitate şi vigoare la sămânţa noilor genotipuri de porumb, prin metoda coldtest şi deteriorare controlată
OLGA STAN, TEODOR MARTURA, ELENA PARTAL, HORIA IORDAN
PDF

 

II. AGROTEHNICA CULTURILOR


Stabilirea influenţei tehnologiei de cultivare a grâului de toamnǎ asupra solului, producţiei şi eficienţei economice în zona Turda
FELICIA CHEȚAN, TEODOR RUSU, CORNEL CHEȚAN
PDF

Influența fertilizării cu îngrǎşǎminte organice asupra producției şi a numǎrului de nodozitǎţi la soia, cultivatǎ pe cernoziomul de la S.C.D.A. Turda
VALERIA DEAC, IOAN ROTAR
PDF

Cercetări privind influenţa „metodei Secuieni” asupra producţiei de
tulpini şi fibră la cânepa monoică cultivată în condiţiile pedoclimatice din centrul Moldovei
ALEXANDRA LEONTE, CONSTANTIN GĂUCĂ, SIMONA-FLORINA POCHIŞCANU,
TEODOR ROBU
PDF

Cartarea buruienilor din culturile de grâu și porumb
NICOLAE IONESCU, FLORIAN TRAȘCĂ, GINA MINCĂ, GEORGETA TRAȘCĂ, MARIA
VOICA, IULIA CIODARU, AURELIAN PENESCU
PDF

Modalități de combatere a buruienilor din cultura de soia
CORNEL CHEȚAN, TEODOR RUSU, FELICIA CHEŢAN
PDF


III. PROTECȚIA PLANTELOR ȘI A MEDIULUI


Cercetãri privind combaterea păianjenului roşu comun (Tetranycus urticae) la cultura de soia, în sud-estul țãrii
EMIL GEORGESCU, LIDIA CANĂ, RADU GĂRGĂRIŢĂ, LUXIŢA RÂŞNOVEANU
PDF

Cercetări privind cunoaşterea şi evoluţia omizii de stepă (Loxostege sticticalis L.) în condiţiile din centrul Moldovei
ELENA TROTUŞ, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, SIMONA-FLORINA
POCHIŞCANU, PAULA LUCELIA URSACHE
PDF

Cercetări asupra situaţiilor de risc entomocenotic la cultura grâului la S.C.D.A. Turda
DANA MALSCHI, FELICIA MUREŞANU, ADINA DANIELA TĂRĂU, ANA MARIA
VĂLEAN, CORNEL CHEŢAN, NICOLAE TRITEAN
PDF


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOL. LXXXIV / 2016

 

Contents


I
. GENETICS AND PLANT BREEDING


Maize hybrid „Fundulea 423”
TEODOR MARTURA, CATERINA BĂDUȚ, ANA RALUCA BIȚICĂ, HORIA LUCIAN
IORDAN
PDF

The influence of cytoplasmic diversification of some maize parental inbred lines released at ARDS Turda, on some maize production elements
ROXANA ELENA CĂLUGĂR, VOICHIȚA HAȘ, ANDREI VARGA, CARMEN VANA, ANA
COPÂNDEAN, IOAN HAȘ
PDF

Selection of genotypes with rapid grain drydown, priority objective of corn breeding program developed at national agricultural and development institute Fundulea
HORIA LUCIAN IORDAN, ANA RALUCA BIȚICĂ, CATERINA BĂDUȚ
PDF

The study of the degree of similarity/diversity to some maize inbred lines created at ARDS Turda
ANDREI VARGA, VOICHIȚA HAȘ, ROXANA ELENA CĂLUGĂR, CARMEN VANA, ANA
COPÂNDEAN, IOAN HAȘ
PDF

Response of several winter wheat cultivars to climatic conditions from ARDS Turda during 2006-2015
IONUȚ RACZ, ROZALIA KADAR, VASILE MOLDOVAN, ADRIAN CECLAN, DIANA
HIRIŞCĂU, ADINA VARADI
PDF

Yield achieved by some triticale varieties in the center of moldavia area, during 2007-2015
SIMONA-FLORINA POCHIŞCANU, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, PAULA
LUCELIA URSACHE
PDF

Behavior of some winter barley cultivars at ARDS Mărculești during
2013 - 2015
LELIANA VOINEA
PDF

Behavior of some winter barley varieties under climatic conditions of ARDS Teleorman
CRISTINA MELUCA, RODICA STURZU, JENI MADALINA COJOCARU, ANCA
STEFANIA PARASCHIV
PDF

Assessing main morpho-productive traits of the field peas genotypes (Pisum sativum L.) belonging to ARDS Teleorman collection
RODICA STURZU, ALINA MIHAELA ENE, CRISTINA MELUCĂ, CRISTIAN IORDAN
PDF

Variety of soybean "Ada TD", created to agricultural research and development station Turda
EUGEN MUREŞANU, RALUCA REZI, CAMELIA URDĂ
PDF

Behaviour of some european soybean varieties under climatic conditions from ARDS Turda
RALUCA REZI, EUGEN MUREŞANU, CAMELIA URDĂ, DRAGOS DIMA
PDF

Research on the behavior of some sunflower hybrids under sandy soils in southern Oltenia
IULIAN DRĂGHICI, RETA DRĂGHICI, MARIETA PLOAE
PDF

Ratza - the new energy variety of monoecious hemp, adapted to the future needs
LORENA-DIANA POPA, CONSTANTIN GĂUCĂ, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ,
SIMONA-FLORINA POCHIŞCANU
PDF

Estimation of seed quality and vigor of the new maize genotypes by coldtest and controlled deterioration
OLGA STAN, TEODOR MARTURA, ELENA PARTAL, HORIA IORDAN
PDF

 

II. CROP AGROTECHNICS


Determining the technology influence of winter wheat on the soil, yield and economic efficiency of the Turda area
FELICIA CHEȚAN, TEODOR RUSU, CORNEL CHEȚAN
PDF

The influence of organic fertilization on soybean yield and number of nodules on chernozem soil of ARDS Turda
VALERIA DEAC, IOAN ROTAR
PDF

Research regarding „Secuieni method” influence on stalks and fiber
yield at monoecious hemp cultivated under climatic conditions of central Moldavia
ALEXANDRA LEONTE, CONSTANTIN GĂUCĂ, SIMONA-FLORINA POCHIŞCANU,
TEODOR ROBU
PDF

Weeds mapping from wheat and maize crops
NICOLAE IONESCU, FLORIAN TRAȘCĂ, GINA MINCĂ, GEORGETA TRAȘCĂ, MARIA
VOICA, IULIA CIODARU, AURELIAN PENESCU
PDF

Methods of weed control in soybean crop
CORNEL CHEȚAN, TEODOR RUSU, FELICIA CHEŢAN
PDF


III. PLANT PROTECTION


Researches concerning two spotted spider mite (Tetranychus urticae) control, at soybean crop, in south-east of the Romania
EMIL GEORGESCU, LIDIA CANĂ, RADU GĂRGĂRIŢĂ, LUXIŢA RÂŞNOVEANU
PDF

Research regarding the knowledge and evolution of the steppe caterpillar (Loxostege sticticalis L.) under the center of Moldova condition
ELENA TROTUŞ, ALEXANDRA-ANDREEA BUBURUZ, SIMONA-FLORINA
POCHIŞCANU, PAULA LUCELIA URSACHE
PDF

Research on the entomocenotical risk situations of wheat crop at ARDS Turda
DANA MALSCHI, FELICIA MUREŞANU, ADINA DANIELA TĂRĂU, ANA MARIA
VĂLEAN, CORNEL CHEŢAN, NICOLAE TRITEAN
PDF