VOL. LXXIX, nr. 1 și 2 din 2011

(english version)

Cuprins nr. 1


I
. GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR


Includerea tehnologiei DH într-un protocol de mutageneză la grâu – Rezultate preliminare
AUREL GIURA
PDF

Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă în condiţiile zonei centrale a
Bărăganului
LELIANA VOINEA
PDF

Comportarea unor soiuri de triticale în zona colinară a Munteniei
MARIA VOICA
PDF

Valoarea fenotipică şi genetică a unor linii consangvinizate isonucleare de porumb.
I. Rolul diversităţii citoplasmatice asupra comportării liniilor consangvinizate
IOAN HAŞ, CAMELIA CHICINAŞ (RACZ), VOICHIŢA HAŞ, CORNELIA STAN,
TEODORA ŞCHIOP (LAZĂR), IOAN DUMITRU COSTE, NICOLAE TRITEAN
PDF

Valoarea fenotipică şi genetică a unor linii consangvinizate isonucleare de porumb.
II. Studiul fenotipic şi genetic al unor elemente ale productivităţii
VOICHIŢA HAŞ, IOAN HAŞ, CAMELIA CHICINAŞ (RACZ), TEODORA SCHIOP
(LAZĂR), IOAN DUMITRU COSTE, NICOLAE TRITEAN
PDF

Valoarea fenotipică şi genetică a unor linii consangvinizate isonucleare de porumb.
III. Diferenţieri fenotipice ale liniilor consangvinizate isonucleare
CAMELIA CHICINAŞ (RACZ), IOAN HAŞ, VOICHIŢA HAŞ, IOAN DUMITRU COSTE,
TEODORA ŞCHIOP (LAZĂR), NICOLAE TRITEAN, ANA COPÂNDEAN
PDF

Studiul eredităţii taliei plantei la năut (Cicer arietinum L.) 
RODICA STURZU
PDF


II. AGROTEHNICA CULTURILOR


Cercetări privind reducerea gradului de îmburuienare din cultura grâului de toamnă
NICOLAE E. IONESCU
PDF

Influenţa diferitelor metode de lucrare a solului asupra producţiei de porumb şi a însuşirilor solului
ALEXANDRU I. COCIU, GEORGE DANIEL CIZMAŞ
PDF

Contribuţii la fundamentarea, realizarea şi dezvoltarea de tehnologii
durabile şi economic viabile bazate pe agricultura conservativă
ALEXANDRU I. COCIU
PDF

Influenţa epocii de semănat şi a plantei protectoare asupra producţiei
de furaj şi seminţe la principalele graminee în condiţiile din nordul Moldovei
CONSTANTIN SĂICU
PDF

Eficienţa economică a cultivării amestecurilor furajere constituite din leguminoase şi graminee, ca alternative la borceagul de primăvară
LENUŢA DRĂGAN, MARIA SCHITEA
PDF


III. PROTECŢIA PLANTELOR


Influenţa epocii de semănat asupra evoluţiei populaţiei de dăunători la rapiţă în condiţiile Bărăganului de Nord-Est
LUXIŢA RÎŞNOVEANU
PDF

Protecţia culturilor de cânepă pentru sămânţă împotriva agenţilor patogeni şi dăunătorilor
ELENA TROTUŞ, MARGARETA NAIE, ALEXANDRA - ANDREEA BUBURUZ
PDF


IV. FIZIOLOGIA PLANTELOR


Testarea rezistenţei unor hibrizi de floarea-soarelui la noile rase de lupoaie (Orobanche cumana Wallr.)
ELENA PETCU, MARIA JOIŢA-PĂCUREANU, PROCOPOVICI EMILIA, DUMITRU
NĂSTASE, SIMONA PRICOP
PDF

 

 


(english version)

Cuprins nr. 2

I
. GENETICA ŞI AMELIORAREA PLANTELOR


Studiul hibrizilor F1 şi al formelor parentale în privinţa rezistenţei la încolţirea în spic la grâul de toamnă
NICOLAE LUPU, VASILE MOLDOVAN, ROZALIA KADAR, IOAN HAŞ, IONUŢ RACZ
PDF

Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă, în condiţiile climatice din Podişul Central Moldovenesc
SIMONA - FLORINA POCHIŞCANU, SILVIA NEGRU, ALEXANDRA GHERASIM
PDF

Comportarea unor soiuri de grâu de toamnă în condiţii de stres hidric şi termic în Câmpia Burnasului
CRISTINA MELUCĂ, SORINA CERNAT, TUDORINA NISTOR
PDF

Valoarea fenotipică şi genetică a unor linii consangvinizate isonucleare de porumb. IV. Studiul fenotipic şi genetic al conţinutului de grăsimi
IOAN DUMITRU COSTE, IOAN HAŞ, TEODORA ŞCHIOP (LAZĂR), VOICHIŢA HAŞ, NICOLAE TRITEAN, CAMELIA CHICINAŞ (RACZ)
PDF

Valoarea fenotipică şi genetică a unor linii consangvinizate isonucleare de porumb. V. Studiul fenotipic şi genetic al conținutului de amidon
TEODORA ŞCHIOP (LAZĂR), IOAN HAŞ, VOICHIŢA HAŞ, IOAN DUMITRU COSTE, CAMELIA CHICINAŞ (RACZ), NICOLAE TRITEAN
PDF

Hibrizi noi de porumb – Crişana şi Mostiştea
TEODOR MARTURA, ION ANTOHE
PDF

Reacţia la factori abiotici a formelor parentale ale unor hibrizi de porumb înregistraţi
ANA COPÂNDEAN
PDF


II. AGROTEHNICA CULTURILOR


Influenţa lucrărilor solului asupra calităţii recoltelor de porumb, soia şi grâu şi principalele caracteristici ale acestora, în condiţii de irigare
ALEXANDRU I. COCIU, ELIANA ALIONTE
PDF

Cercetări privind îmbunătăţirea mediului de cultură a plantelor prin folosirea nămolului de la staţia de epurare
NICOLAE E. IONESCU, FLORIAN TRAŞCĂ
PDF

Cercetări privind posibilitatea utilizării nămolului de epurare ca fertilizant organic al solurilor acide grele
FLORIAN TRAŞCĂ, DANIELA MIHĂILESCU, NICOLAE IONESCU, GEORGETA TRAŞCĂ, GINA MINCĂ, IULIA CIODARU
PDF


III. PROTECŢIA PLANTELOR


Creşterea speciei Ostrinia nubilalis Hbn. în generaţii succesive, în condiţii controlate, în perioada 2006-2010
GEORGESCU EMIL, LIDIA CANĂ, CONSTANTIN POPOV
PDF


IV. FIZIOLOGIA PLANTELOR


Diversificarea bazei genetice a germoplasmei la floarea-soarelui pentru reziatenţă la secetă
FLORENTINA SAUCĂ
PDF

 

 

 

 

 

 

VOL. LXXIX, no. 1 and 2

 

Contents no. 1

I. GENETICS AND PLANT BREEDING


Preliminary results on DH technology inclusion in a wheat mutagenic
protocol
AUREL GIURA
PDF

Behavior of some winter wheat cultivars under central area of Bărăgan
conditions
LELIANA VOINEA
PDF

Behavior of some triticale cultivars in hilly region of Muntenia
MARIA VOICA
PDF

Phenotypic and genetic values of some isonuclear inbred lines in maize.
I. The role of cytoplasmic diversity on the behavior inbred lines
IOAN HAŞ, CAMELIA CHICINAŞ (RACZ), VOICHIŢA HAŞ, CORNELIA STAN,
TEODORA ŞCHIOP (LAZĂR), IOAN DUMITRU COSTE, NICOLAE TRITEAN
PDF

Phenotypic and genetic values of some isonuclear inbred lines in maize.
II. Phenotypic and genetic study of some elements of grain yield in maize
VOICHIŢA HAŞ, IOAN HAŞ, CAMELIA CHICINAŞ (RACZ), TEODORA SCHIOP
(LAZĂR), IOAN DUMITRU COSTE, NICOLAE TRITEAN
PDF

Phenotypic and genetic value of certain isonuclear inbred lines of maize.
III. Phenotypical differences of inbred isonuclear lines
CAMELIA CHICINAŞ (RACZ), IOAN HAŞ, VOICHIŢA HAŞ, IOAN DUMITRU COSTE,
TEODORA ŞCHIOP (LAZĂR), NICOLAE TRITEAN, ANA COPÂNDEAN
PDF

Genetic control of plant height in chickpea (Cicer arietinum L.) 
RODICA STURZU
PDF


II. CROP AGROTECHNICS


Research on reducing the winter wheat crop weed encroachment
NICOLAE E. IONESCU
PDF

Influence of different tillage systems on grain maize yield and on soil properties
ALEXANDRU I. COCIU, GEORGE DANIEL CIZMAŞ
PDF

Contributions to substantiate, develop and carry out durable and economically viable technologies based on conservative agriculture
ALEXANDRU I. COCIU
PDF

Influence of sowing time and protective plant on fodder and seed yield in main grasses under conditions of North Moldavia
CONSTANTIN SĂICU
PDF

Economical efficiency in cultivating forage mixtures consisting of legumes and grasses, as alternative to vetch-oat mixture
LENUŢA DRĂGAN, MARIA SCHITEA
PDF


III. PLANT PROTECTION


Influence of sowing time on evolution of pests population in rape
crops under the North-East Baragan
LUXIŢA RÎŞNOVEANU
PDF

Hemp crop protection against pathogen agents and pests
ELENA TROTUŞ, MARGARETA NAIE, ALEXANDRA - ANDREEA BUBURUZ
PDF


IV. PLANT PHISIOLOGY


Testing of sunflower hybrids against new broomrape races (Orobanche cumana Wallr.)
ELENA PETCU, MARIA JOIŢA-PĂCUREANU, PROCOPOVICI EMILIA, DUMITRU
NĂSTASE, SIMONA PRICOP
PDF

 

 

Contents no. 2

I. GENETICS AND PLANT BREEDING


Study of the F1 hybrids and their parental forms, regarding inheritance of pre-harvest sprouting resistance in winter wheat
NICOLAE LUPU, VASILE MOLDOVAN, ROZALIA KADAR, IOAN HAŞ, IONUŢ RACZ
PDF

The behavior of some winter wheat varieties, under climatic conditions of the Central Moldavian Plateau
SIMONA - FLORINA POCHIŞCANU, SILVIA NEGRU, ALEXANDRA GHERASIM
PDF

Behavior of winter wheat varieties under water and heat stress conditions of Burnas Plain
CRISTINA MELUCĂ, SORINA CERNAT, TUDORINA NISTOR
PDF

Phenotypic and genetic value of some isonuclear inbred lines in maize. IV. Phenotypic and genetic study of oil content
IOAN DUMITRU COSTE, IOAN HAŞ, TEODORA ŞCHIOP (LAZĂR), VOICHIŢA HAŞ, NICOLAE TRITEAN, CAMELIA CHICINAŞ (RACZ)
PDF

Phenotypic and genetic value of isonuclear inbred lines of maize. V. Phenotypic and genetic study of starch content
TEODORA ŞCHIOP (LAZĂR), IOAN HAŞ, VOICHIŢA HAŞ, IOAN DUMITRU COSTE, CAMELIA CHICINAŞ (RACZ), NICOLAE TRITEAN
PDF

Crişana and Mostiştea – new maize hybrids
TEODOR MARTURA, ION ANTOHE
PDF

Reaction to abiotic factors of some registered maize hybrids
ANA COPÂNDEAN
PDF


II. CROP AGROTECHNICS


Soil tillage effects on quality of grain yields of maize, soybean and winter wheat, and their main characteristics, under irrigation conditions
ALEXANDRU I. COCIU, ELIANA ALIONTE
PDF

Researches regarding the improvement of field crops medium by sewage sludge use
NICOLAE E. IONESCU, FLORIAN TRAŞCĂ
PDF

Research on the possibility to use sewage sludge as organic fertilizer of heavy acid sois
FLORIAN TRAŞCĂ, DANIELA MIHĂILESCU, NICOLAE IONESCU, GEORGETA TRAŞCĂ, GINA MINCĂ, IULIA CIODARU
PDF


III. PLANT PROTECTION


Rearing of the Ostrinia nubilalis Hbn. species in successive generations under controlled conditions, during 2006-2010
GEORGESCU EMIL, LIDIA CANĂ, CONSTANTIN POPOV
PDF


IV. PLANT FIZIOLOGY


Diversifying of sunflower germoplasm for drought tolerance
FLORENTINA SAUCĂ
PDF