(english version)

CONTRACT 51-073
Titlul proiectului:
„Modalităţi de reducere a impactului schimbărilor climatice asupra recoltelor de grâu în sudul României”

Cuvinte cheie:
Schimbări climatice, grâu, ameliorare, tehnologie

Sursa de finanţare: Bugetul de Stat – Ministerul Educaţiei şi Cerctării,
Programul ”Partneriate în domenii prioritare”
Autoritatea contractantă:
Centrul National de Management Programe
Contractor: Institutul Naţional de Cercetare –Dezvoltare Agricolă - Fundulea
Tipul de proiect: PC
Valoarea contractului: 167000 lei 
Durata contractului: 36 luni (oct. 2007 – sept. 2010)
Coordonatorul proiectului: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Agricola – Fundulea,
str. N. Titulescu. nr. 1, 915200, Fundulea , Tel. +40213154040, fax. +40242642044,
Director proiect: Dr. Ing. Nicolae N. SĂULESCU, e-mail: saulescu@incda-fundulea.ro
Parteneri:
Partener 1.  ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE
ŞOS. BUCURESTI-PLOIEŞTI / 97, cod 013686, tel. 021 3163116, fax: 021-3163243, Responsabil ştiinţific: Dr. Elena MATEESCU, e-mail: elena.mateescu@meteoromania.ro  
Partener 2: STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE AGRICOLĂ ŞIMNIC, Şoseaua Bălceşti nr. 54, cod 200721, Tel. şi Fax: 0251417534, Responsabil ştiinţific: Dr. ing. Gabriela PĂUNESCU, e-mail: paunescucraiova@yahoo.com 

Rezumatul proiectului
Schimbările climatice s-au făcut tot mai mult simţite în ultimele decenii şi se prevede că ele se vor accentua în perioada următoare.
Proiectul îşi propune să identifice soluţii pentru reducerea impactului schimbărilor climatice previzibile asupra producţiei de grâu, în principalele zone de cultură din România. În acest scop, proiectul va aborda:

Validarea măsurilor genetice şi tehnologice identificate, prin testarea efectului lor asupra producţiei de grâu, în parcele experimentale şi în condiţii de producţie.

Obiectivele generale şi specifice ale proiectului
Obiectivul general al proiectului este de a identifica soluţii genetice şi tehnologice pentru reducerea impactului schimbărilor climatice previzibile asupra producţiei de grâu. În acest scop se au în vedere următoarele obiective specifice:

 

REZULTATE OBŢINUTE PE PARCUSUL FAZELOR PROIECTULUI

Faza 1.
OBIECTIVELE FAZEI DE EXECUŢIE
Pentru prima fază de desfăşurare a proiectului s-au stabilit următoarele obiective, corespunzătoare celor două activităţi planificate:

 • Formularea unor scenarii de schimbări climatice pentru principalele zone cultivatoare de grâu (Activitatea 1);
 • Semănatul în câmp şi în climat dirijat a unei colecţii de genotipuri de grâu şi a unor experienţe cu măsuri tehnologice, de potenţial interes pentru reducerea impactului schimbărilor climatice (Activitatea 2).
 • Aceste obiective crează premisele abordării în continuare a cercetărilor prevăzute pentru atingerea obiectivului general al contractului.

  REZULTATE OBŢINUTE ÎN CADRUL FAZEI
  În cadrul activităţii 1, pentru formularea de scenarii ale schimbărilor climatice, în această etapă s-au abordat in principal urmatoarele aspecte:

 • stadiul actual al cercetărilor privind problematica schimbărilor climatice la nivel global şi în România;
 • caracterizarea condiţiilor agroclimatice pentru zona de sud a României, cu particularităţi pentru cultura grâului de toamnă;
 • formularea de scenarii şi descrierea modelului agrometeorologic CERES-WHEAT;
 • prezentarea spaţiala a ariei de interes şi selectarea staţiilor agrometeorologice reprezentative pentru cultura grâului de toamnă din sudul României.
 • In acest scop s-au elaborat hărţi privind zonalitatea parametrilor agrometeorologici cu importanţă majoră pentru evaluarea potenţialului resurselor termice şi hidrice la grâul de toamnă din sudul României, precum şi grafice ce exemplifică tendinţa factorilor de vegetaţie la nivelul perioadei 1961-2005.
  Aceste date justifică faptul că, în zona de sud a României, potenţialul natural satisface în general, cerinţele culturii grâului de toamnă, cu diferenţieri de favorabilitate de la an la an, funcţie de caracteristicile de producere ale parametrilor agrometeorologici pe parcursul fazelor de creştere şi dezvoltare. Factorul climatic cu cele mai mari fluctuaţii în timp şi spatiu în sudul României sunt precipitaţiile, frecvenţa crescândă a perioadele secetoase reflectându-se evident în scăderea nivelului producţiilor de grâu, funcţie de intensitatea şi durata fenomenelor de risc termic şi hidric pe parcursul perioadei de vegetaţie.
  Descrierea modelului de simulare „CERES-WHEAT”, precum şi prezentarea spaţială a ariei de interes şi a staţiilor agrometeorologice considerate reprezentative pentru cultura grâului de toamnă în sudul României reprezintă instrumentele de lucru pentru etapele viitoare în scopul identificării modalităţilor de reducere a impactului schimbărilor climatice asupra producţiilor de grâu de toamnă.

  În cadrul activităţii 2, au fost pregătite şi semănate colecţii de genotipuri de grâu şi experienţe cu măsuri tehnologice, de potenţial interes pentru reducerea impactului schimbărilor climatice. Acestea au inclus:

 • colecţie de genotipuri care posedă gena or pentru reglare osmotică ridicată;
 • colecţie de genotipuri care au avut comportare mai bună în anii cu secete pronunţate;
 • material genetic care posedă gena de reducere a taliei Rht8, care nu este asociată cu răsărire mai slabă în condiţii nefavorabile;
 • colecţie de genotipuri cu comportare potenţial superioară la atacul de viroza piticirii galbene (BYDV), semănată foarte devreme pentru favorizarea infecţiei cu viroză;
 • material genetic cu rezistenţă diversă la principalele boli ale grâului;
 • material genetic cu precocitate accentuată;
 • experienţă cu epoci de semănat;
 • experienţă cu diferite premergătoare pentru cultura grâului;
 • experienţă cu diferite modalităţi de lucrare a solului.
 •  

  Etapa 2

  OBIECTIVELE FAZEI DE EXECUŢIE
  Pentru faza a II-a de desfăşurare a proiectului s-au stabilit următoarele obiective, corespunzătoare celor două activităţi planificate:
  II.1 Pregătirea bazelor de date necesare şi simularea răspunsului culturii grâului în diferite scenarii de schimbări climatice; Rezultate ale simulării răspunsului culturii grâului în diferite scenarii de schimbări climatice
  II.2 Studiul colecţiilor de genotipuri şi al experienţelor cu măsuri tehnologice.
  Observaţii şi determinări în câmp şi în climat dirijat, privind colecţiile de genotipuri şi efectul măsurilor tehnologice pentru obţinerea de date privind variabilitatea genetică şi tehnologică pentru caracteristici cu potenţial efect de reducere a impactului schimbărilor climatice. Obţinerea de noi materiale genetice
  Aceste obiective crează premisele abordării în continuare a cercetărilor prevăzute pentru atingerea obiectivului general al contractului.

  REZULTATE
  În cadrul activităţii 1, pentru realizarea obiectivelor fazei, în această etapă s-au abordat următoarele aspecte:
  ● Pregătirea datelor de intrare climatice, de cultură şi sol necesare pentru rularea modelului CERES-Wheat, respectiv crearea experimentelor sezonale privind managementul culturii de grâu;
  ● Rularea modelului pe 30 ani în condiţiile climatice actuale utilizând date obţinute din experimentele efectuate la staţiile agrometeorologice luate în studiu:
  - date climatice medii lunare (temperatura minimă şi maximă, precipitaţiile şi radiaţia solară) din perioada de referinţă, 1961-1990;
  - date de cultură (data medie de semănat, densitatea medie a culturii, fertilizări aplicate, etc.);
  - date de sol (caracteristicile medii specifice fiecărui tip de sol);
  ● Rularea modelului pe 30 ani în condiţiile viitoarelor schimbări climatice, utilizând diferite scenarii climatice regionale, globale şi arbitrare (RegCM/IPCC/2080-2099/ SRES A1B, RegCM/ICTP/2070-2100/ SRES A2, HadCM3/decada 2020 si 2050/SRES A2);
  ● Rularea modelului în condiţiile viitoarelor schimbări climatice utilizând:
  - diferite valori ale coeficienţilor genetici care caracterizează vernalizarea şi fotoperioada (P1V şi P1D) şi diferite genotipuri de grâu, pentru estimarea efectului caracteristicilor genetice asupra producţiei de boabe, duratei sezonului de creştere, a valorilor evapotranspiraţiei şi precipitaţiilor cumulate pe parcursul sezonului de vegetaţie, precum şi asupra eficienţei de utilizare a apei din sol;
  - diferite date de semănat pentru estimarea efectului datei semănatului asupra producţiei de boabe, duratei sezonului de creştere, a valorilor evapotranspiraţiei şi precipitaţiilor cumulate pe parcursul sezonului de vegetaţie, precum şi asupra eficienţei de utilizare a apei din sol;
  ● Evaluarea şi cuantificarea impactului schimbărilor climatice asupra culturii grâului de toamnă (respectiv asupra producţiei de boabe, duratei sezonului de creştere, a valorilor evapotranspiraţiei şi precipitaţiilor cumulate pe parcursul sezonului de vegetaţie, precum şi asupra eficienţei de utilizare a apei din sol), prin compararea rezultatelor simulate în condiţiile scenariilor climatice utilizate cu cele simulate în condiţiile climatice actuale.
  În cadrul activităţii 2, au fost studiate în câmp şi laborator colecţii de genotipuri de grâu şi experienţe cu măsuri tehnologice, de potenţial interes pentru reducerea impactului schimbărilor climatice. Acestea au inclus:

 • colecţie de genotipuri care posedă gena or pentru reglare osmotică ridicată;
 • colecţie de genotipuri care au avut comportare mai bună în anii cu secete pronunţate;
 • material genetic care posedă gena de reducere a taliei Rht8, care nu este asociată cu răsărire mai slabă în condiţii nefavorabile;
 • colecţie de genotipuri cu comportare potenţial superioară la atacul de viroza piticirii galbene (BYDV), semănată foarte devreme pentru favorizarea infecţiei cu viroză;
 • material genetic cu rezistenţă diversă la principalele boli ale grâului;
 • material genetic cu precocitate accentuată;
 • experienţă cu epoci de semănat;
 • experienţă cu diferite premergătoare pentru cultura grâului;
 • experienţă cu diferite modalităţi de lucrare a solului.
 • Principalele rezultate ale acestor studii sunt:
  Rezultate ale cercetărilor efectuate în cadrul activităţii 1

 • Magnitudinea efectelor diferitelor proiecţii ale scenariilor climatice utilizate în această etapă sunt determinate de interacţiunea dintre condiţiile climatice locale existente, severitatea parametrilor climatici prognozaţi de scenariile climatice, efectul creşterii concentraţiei de CO2 asupra fotosintezei şi caracteristicile genetice ale plantei. Grâul poate beneficia de creşterea concentraţiei de CO2 din atmosferă. În toate cazurile analizate, luând în considerare efectul CO2, producţiile de grâu ar putea creşte (în medie pe zona Munteniei cu 1 până la 51%), ca rezultat al creşterii concentraţiei de CO2 asupra fotosintezei şi a utilizării apei. Efectul negativ al scurtării perioadei de vegetaţie (cu aprox. 2-11 zile), ca urmare a creşterii temperaturii, ar putea fi compensat de efectul pozitiv al creşterii concentraţiei de CO2. În cazul menţinerii concentraţiei de CO2 la nivelul climei actuale, este de aşteptat ca media producţiei de grâu să se diminueze cu 1-10%;
 • Evapotranspiraţia zilnică creşte, la toate staţiile şi scenariile analizate, datorită creşterii temperaturii aerului conform predicţiilor climatice viitoare; apa cumulată pierdută prin evapotranspiraţie pe parcursul sezonului de vegetaţie al grâului se va diminua însa cu 1-25%, ca urmare a interacţiunii celor două procese opuse: reducerea numărului de zile disponibile culturii pentru a ajunge la maturitate, asociată cu temperaturile mai ridicate, şi efectul fiziologic al creşterii concentraţiei de CO2 asupra culturii;
 • În condiţiile evoluţiei climatice viitoare, grâul va utiliza mai eficient apa disponibilă din sol, eficienţa de utilizare a apei crescând cu 2-84% faţă de condiţiile climatice actuale, datorită în principal creşterii ratei de asimilaţie a CO2;
 • Utilizarea modelului DSSAT v. 3.0 a permis estimarea efectului modificării cerinţelor de vernalizare şi de fotoperioadă, şi identificarea genotipurilor cu cea mai bună comportare privind obţinerea de producţii mari şi stabile. Rezultatele simulate în condiţiile evoluţiei climatice viitoare arată că, atât diminuarea cerinţelor de vernalizare, cât şi a celor pentru lungimea zilei determină scurtarea perioadei de vegetaţie. Funcţie de caracteristicile genetice ale genotipurilor de grâu, combinaţia optimă de cerinţe de vernalizare şi de fotoperioadă, care să asigure utilizarea cea mai bună a resurselor climatice, permiţând obţinerea unor producţii mari şi cu o variabilitate anuală mai redusă, o reprezintă genotipurile cu cerinţe medii sau scăzute de vernalizare şi cerinţe reduse de fotoperioadă (P1V=3.0/P1D=2.0 şi respectiv, P1V=4.0/P1D=1.0);
 • Soiurile de grâu cele mai profitabile, care vor fi capabile să dea cele mai mari producţii şi să utilizeze cel mai eficient apa din sol în condiţiile schimbărilor climatice, par a fi cele cu cerinţe mai scăzute faţă de fotoperioadă şi vernalizare, şi cu o durată mai mare de umplere a boabelor. Având în vedere însă că scăderea cerinţelor de vernalizare şi fotoperioadă are ca efect şi reducerea rezistenţei la iernare, pentru stabilirea caracteristicilor optime ale soiurilor în condiţiile schimbărilor climatice va trebui să se ţină seama şi de riscurile de pierderi în timpul iernii.
 • Rezultate ale cercetărilor efectuate în cadrul activităţii 2

 • Au fost identificate şi caracterizate mai multe genotipuri cu comportare mai bună în condiţiide stres hidric, datorată fie unei capacităţi superioare de reglare osmotică (soiul Izvor şi descendenţe selectate din încrucişări cu acesta), fie altor mecanisme (linia F00030G etc.).
 • Notarea la secetă efectuată ca o apreciere vizuală a parcelei supusă stresului, fiind o combinaţie a gradului de acoperire al parcelei cu talia, cu aspectul general al suprafeţei foliare şi cu aspectul general al spicelor, a fost strâns corelată pozitiv cu perioada de vegetaţie şi procentul de spice parţial sterile şi negativ cu talia plantelor şi producţie.
 • Au fost identificate şi caracterizate genotipuri cu lungime superioară a coleoptilului şi talie scurtă.
 • Au fost identificate şi caracterizate genotipuri cu rezistenţă superioară la viroza piticirii galbene (BYDV), la atacul de rugină brună, fuzarioză şi septorioză.
 • Au fost identificate şi caracterizate genotipuri cu precocitate accentuată, care ar putea evita impactul secetei şi temperaturilor ridicate.
 • Genotipurile superioare pentru diferite caractere cu efect probabil asupra reducerii impactului schimbărilor climatice, identificate în această etapă, au fost folosite în hibridări pentru crearea unui nou material genetic superior.
 • în experienţele cu epoci de semănat, în contrast cu rezultatele simulării, semănatul mai timpuriu a fost însoţit de o reducere a producţiei, probabil datorită atacului de boli, îndeosebi atacului de viroze. Această ipoteză va putea fi verificată imediat ce vor fi disponibile primele genotipuri cu rezistenţă genetică la viroze, sau prin efectuarea de tratamente chimice împotriva insectelor vectoare ale virusurilor.
 • Determinările privind rezerva de apă din sol în experienţele cu diferite plante premergătoare au evidenţiat valori mai mari în cazul grâului după mazăre decât în monocultură, ceea ce reliefează unul din factorii principali care au contribuit la diferenţierea producţiei.
 • Înlocuirea arăturii prin discuire nu a asigurat obţinerea unor producţii mai ridicate, efectul arăturii fiind favorabil în acest an prin contribuţia acesteia la crearea unei rezerve suplimentare de apă în sol.
 •  

   

   

   

   

   

  CONTRACT 51-073

  Project title:
  „Ways to reduce the impact of climate changes on wheat production in South Romania”

  Key words:
  Climate changes, wheat, breeding, management
  Financing source: State budget – Ministry of Education and Research,
  Program: ”Partnership in priority domains”
  Contracting autority:
  Centrul National de Management Programe
  Contractor: Institutul Naţional de Cercetare –Dezvoltare Agricolă - Fundulea
                          (National Agricultural Research & Development Institute – Fundulea)
  Project type: PC
  Contract value: 167000 lei 
  Contract duration: 36 months (oct. 2007 – sept. 2010)
  Project coordinator: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Agricola – Fundulea,
  str. N. Titulescu. nr. 1, 915200, Fundulea , Phone +40213154040, fax. +40242642044,
  Project Director: Dr. Ing. Nicolae N. SĂULESCU, e-mail: saulescu@incda-fundulea.ro
  Partners:
  Partner 1.  ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE
  ŞOS. BUCURESTI-PLOIEŞTI / 97, cod 013686, phone 021 3163116, fax: 021-3163243, Scientific director of the project: Dr. Elena MATEESCU, e-mail: elena.mateescu@meteoromania.ro
  Partner 2: STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE AGRICOLĂ ŞIMNIC, Şoseaua Bălceşti nr. 54, cod 200721, Phone and Fax: 0251417534, Scientific Director of the project: Dr. ing. Gabriela PĂUNESCU, e-mail: paunescucraiova@yahoo.com 

  Project summary:
  Climate changes became obvious during the last decades and the forecast is that they will become more important in the future.
  The project will try to identify solutions for reducing the predictable climate change impacts on wheat production, in the main wheat producing region of Romania. For this purpose the project will include:

  Preliminary validation of the main identified genetic and crop management measures, by testing their effect on wheat yield in experimental plots and on-farm.

  General and specific objectives of the project.
  The general objective of the project is to identify genetic and crop management solutions for reducing the impact of predicted climate changes on wheat production. To reach this goal, the following specific objectives will be approached:

  RESULTS OBTAINED DURING THE PROJECT PHASES
  Phase 1.
  OBJECTIVES OF THE PHASE
  The following objectives, corresponding to the two planned activities were approached during the first phase of the project:

  These objectives create the premises for further research needed to reach the general objective of the contract.

   

  RESULTS OBTAINED
  To define scenarios of climate changes, activity 1 included in the first phase the following:

  Results show that the natural weather potential of South Romania cover in general the requirements of winter wheat, but large differences in favorability exist among years. The most fluctuating weather factor is rainfall, and the increased frequency of dry periods causes reduction of yield levels, correlated with the intensity and duration of temperature and water stresses.
  “CERES-WHEAT” simulation model and the selection of agro-meteorological stations, representative for wheat growing region of South Romania, represent the working tools for further research on identification of best ways to reduce the impact of climate changes on wheat yields.

  Activity 2 included the preparation and planting of the following experiments:

  Phase 2.
  OBJECTIVES OF THE PHASE
              II.1. Preparing the necessary data base and simulation of wheat crop response to several climate change scenarios. Results of simulation.
              II.2. Study of genotypes collections and of experiments on crop management measures. Observations and field or controlled climate tests regarding the collections of genotypes and effects of crop management, to obtain data on genetic and technological variability of traits, which might reduce the impact of climate change. Obtaining new genetic materials.
              These objectives create the premises for further research needed to reach the general objective of the contract.

  RESULTS OBTAINED
              In the frame of activity 1, research included:

  ● Running the model for 30 years with forecasted weather data considering climate change, using regional, global and arbitrary climate change scenarios (RegCM/IPCC/2080-2099/ SRES A1B, RegCM/ICTP/2070-2100/ SRES A2, HadCM3/decade 2020 and 2050/SRES A2);
  ● Running the model for 30 years with forecasted weather data considering climate change, using:
  - various values of genetic coefficients for vernalization and photoperiod response (P1V şi P1D) and different wheat genotypes, in order to estimate the effect of genetic characteristics on grain yield, vegetation period duration, evapo-transpiration, cumulated rainfall during the vegetation period and water use efficiency;
  - several planting dates, in order to estimate their effect on grain yield, vegetation period duration, evapo-transpiration, cumulated rainfall during the vegetation period and water use efficiency.
  ● Evaluation and quantification of climate change impact on grain yield, vegetation period duration, evapo-transpiration, cumulated rainfall during the vegetation period and water use efficiency in wheat, by comparing results simulated with present weather data with those simulated using forecasted data.
  In the frame of activity 2, collection of wheat genotypes and yield trials with crop management measures, of potential interest in reducing the impact of climatic changes were studied. These included:

  The main results of these studies are:
  Results of activity 1 research

  Results of activity 2 research