liveseed

(english version)

Stimularea producerii de sămânță și a ameliorării plantelor cultivate în sistem ecologic în întreaga Europă

Durata: 4 ani (2017 – 2021)
 Coordonator de proiect: IFOAM EU
 Coordonator științific: FIBL-CH
LIVESEED are 49 de parteneri din 18 țări din toată Europa. Consorțiul cuprinde actori multipli: institute de cercetare, companii de ameliorare a plantelor și de producere de semințe ecologice, asociații ecologice de fermieri, procesatori și comercianți și autorități naționale.
Semințele stau la baza agriculturii. De aceea producția ecologică ar trebui să pornească de la semințe ecologice. Conform regulamentelor europene privind producția ecologică, utilizarea semințelor ecologice este obligatorie, însă în diferite țări mai sunt încă folosite semințe convenționale netratate. Cultivarele adaptate sistemelor ecologice sunt cheia realizării a întregului potențial al agriculturii ecologice în Europa. Aceste cultivare trebuie să aibă însușiri specifice cum ar fi toleranța sau rezistența la dăunători, boli și buruieni și utilizarea eficientă a substanțelor nutritive. Cu toate acestea, puține organizații investesc în programe de ameliorare a plantelor pentru agricultura ecologică, mai ales din cauza randamentului scăzut al capitalului investit.
Pentru a atinge nivelul de 100% de folosire a semințelor ecologice la cultivare adaptate, este nevoie să se depășească o serie de provocări: Obiectivul LIVESEED este acela de a spori transparența și competitivitatea sectorului de producere de semințe ecologice și de ameliorare a plantelor pentru agricultura ecologică și de a încuraja folosirea semințelor ecologice. Pentru aceasta, LIVESEED: Echipa care participă la realizarea proiectului LIVESEED din cadrul INCDA Fundulea:

Ion Toncea
Responsabil proiect, Cercetător gr.I., şef Centrul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic  pentru Agricultură Ecologică
Victor Petcu Cercetător, Centrul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic  pentru Agricultură Ecologică
Gheorghe Ittu Ameliorator grâu, Cercetător gr.I., Șef Ameliorarea plantelor autogame
Liliana Vasilescu Ameliorator orz, Cercetător gr.II., Șef Ameliorarea orzului
Eugen Petcu Asistent Cercetare, Ameliorarea orzului
Olga Stan Cercetător gr.II., Șef laborator Biologie și Controlul semințelor
Mihaela Popa Cercetător, Ameliorare plante furajere
Emil Georgescu Entomolog, Cercetător gr. III, Protecția plantelor și a mediului
Lidia Cană Fitopatolog, Cercetător gr. II, Șef Protecția plantelor și a mediului
Elena Petcu Fiziolog, Cercetător gr. I, Șef laborator Fiziologia și chimia plantelor
Christian Georgescu Ing. Chimist, Fiziologia și chimia plantelor
Constantin Guruianu Tehnician, Centrul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic  pentru Agricultură Ecologică
Ileana Bostan Laborant, Centrul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic  pentru Agricultură Ecologică
Dumitru Roncea Laborant, Centrul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic  pentru Agricultură Ecologică
Domnița Dinu Laborant, Laborator Biologie și Control al semințelor
Anicuța Păun Laborant, Laborator Biologie și Control al semințelor
Dumitra Sergentul Laborant, Fiziologia și chimia plantelor
Petrică Enciu Mecanizator
Marian Buliga Mecanizator
eu Proiectul a beneficiat de finanțare din partea programului Uniunii Europene Orizont 2020 pentru Cercetare și Inovare prin acordul de grant nr. 727230 și din partea Secretariatului pentru Educație, Cercetare și Inovare al statului elvețian (SERI) conform contractului nr. 17.00090. Informațiile cuprinse în documentul de față reflectă doar punctul de vedere al autorilor. Agenția Executivă pentru Cercetare și SERI nu sunt responsabile de utilizarea ulterioară a informațiilor furnizate aici. sw

https://www.liveseed.eu
https://twitter.com/LIVESEEDeu
https://www.facebook.com/LIVESEEDeu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liveseed

Boosting organic seed and plant breeding across Europe

Duration: 4 years (2017 – 2021)
 Project coordinator: IFOAM EU
 Scientific coordinator: FiBL-CH
LIVESEED has 49 partners covering 18 European countries. The consortium includes multiple actors from: research institutes, breeding companies, seed companies, organic associations (farmers, processors, retailers) and national authorities.
Seeds are the foundation of farming. Therefore, organic production should start with organic seed. Applying organic seed is mandatory according to the European organic regulation, but untreated conventional seed is still used to varying extent in different countries. Cultivars adapted to organic systems are key for realising the full potential of organic agriculture in Europe. Specific traits are required: tolerance or resistance against pest, diseases and weeds, nutrient use efficiency. However, few organisations invest in organic breeding programmes, mainly due to the low return on investment.
To reach 100% use of organic seed of adapted cultivars we need to overcome several challenges: The objective of LIVESEED is to improve transparency and competitiveness of the organic seed and breeding sector and encourage greater use of organic seed. LIVESEED will:   Researchers involved in the LIVESEED project for NARDI Fundulea:

Ion Toncea
Responsible project, Researcher gr. I, Chief of Research, Innovation and Technical Assistance Centre for Ecological Agriculture
Victor Petcu Researcher, Research, Innovation and Technical Assistance Centre for Ecological Agriculture
Gheorghe Ittu Researcher gr. I., Chief of Self-pollinated plants breeding department
Liliana Vasilescu Researcher gr. II., Barley breeding department
Eugen Petcu Researcher Assistant, Barley breeding department
Olga Stan Researcher gr. II., Chief of Seed Biology and Control Laboratory
Mihaela Popa Researcher, Forage crops breeding department
Emil Georgescu Entomologist, Researcher gr. III, Environmental and Plant protection department
Lidia Cană Phytopatologist, Researcher gr. II, Environmental and Plant protection department
Elena Petcu Plant physiologist, Researcher gr. I, Chief of Plant Physiology and Chemistry department
Christian Georgescu Chemist Eng., Plant Physiology and Chemistry department
Constantin Guruianu Technician, Research, Innovation and Technical Assistance Centre for Ecological Agriculture
Ileana Bostan Laboratory analyst, Research, Innovation and Technical Assistance Centre for Ecological Agriculture
Dumitru Roncea Laboratory analyst, Research, Innovation and Technical Assistance Centre for Ecological Agriculture
Domnița Dinu Laboratory analyst, Seed Biology and Control Laboratory
AnicuțaPăun Laboratory analyst, Seed Biology and Control Laboratory
Dumitra Sergentul Laboratory analyst, Plant Physiology and Chemistry department
Petrică Enciu Field trials machinery operator
Marian Buliga Field trials machinery operator
 
eu This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727230 and by the Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) under contract number 17.00090. The information contained in this communication only reflects the author’s    view. Neither the Research Executive Agency nor SERI is responsible for any use that may be made of the information provided. sw

https://www.liveseed.eu
https://twitter.com/LIVESEEDeu
https://www.facebook.com/LIVESEEDeu/