ECOBREED

(english version)

Titlul proiectului: „Creşterea eficienţei şi competitivităţii ameliorării plantelor în agricultura organică

Acronim: ECOBREED

Prin întâlnirea de lucru care a avut loc în perioada 27-28 iunie 2018 în Liubliana, a fost lansat oficial proiectul ECOBREED, finanţat de programul Horizon 2020, care se va desfăşura pe o perioadă de 5 ani. Proiectul va cuprinde (a) metode, strategii şi infrastructura pentru ameliorarea organică, (b) cultivare cu rezistenţă îmbunătăţită la stres, eficienţa folosirii resurselor şi calităţii şi (c) metode îmbunătăţite pentru producerea seminţelor organice cu valoare culturală ridicată. Activităţile vor fi axate pe patru specii, şi anume: grâu (grâu comun Triticum aestivum L. şi grâu durum Triticum aestivum L., T. durum L.), cartof (Solanum tuberosum L.), soia (Glycine max (L). Merr), şi hrişcă (Fagopyrum esculentum Moench.).
Proiectul este coordonat de Institutul de Agricultură din Slovenia şi este în colaborare cu 24 organizaţii partenere reprezentând 15 ţări: AT, CN, CZ, DE, ES, GR, HU, IT, PL, RO, RS, SI, SK, UK şi USA.

Coordonator de proiect: Dr. Vladimir Meglič  vladimir.meglic@kis.si
Manager de proiect: Dr. Antoaneta G. Kuhar  antoaneta.kuhar@kis.si

Pe perioada următorilor 5 ani participanţii la proiect vor urmări: identificarea variaţiei genetice şi fenotipice privind caracterele morfologice, rezistenţa/toleranţa la stresul abiotic/biotic şi caracteristicile de calitate nutritivă care pot fi folosite în ameliorarea organică; evaluarea potenţialului variaţiei genetice pentru îmbunatăţirea sintezei nutrienţilor; evaluarea potenţialului pentru creşterea competitivităţii şi controlului împotriva buruienilor; optimizarea producerii/multiplicării seminţelor prin îmbunătăţirea protocoalelor agronomice şi de tratament al seminţei, dezvoltarea eficientă, gata de a fi utilizate in fermă, a sistemelor de ameliorare participativă, obţinerea de soiuri elită de pre breeding pentru îmbunătaţirea performanţelor agronomice, rezistenţă/toleranţă la stres biotic/abiotic şi calitate nutritiva; dezvoltarea programelor de instruire în instrumentele/tehnicile genomice, ameliorare în fermele participante, folosirea şi aplicarea de îmbunătăţire capacităţii fenotipice; asigurarea utilizării şi exploatării optime şi rapide a rezultatelor proiectului de către industria interesată şi alte grupuri de utilizatori.

Echipa de cercetători care participă la realizarea proiectului din cadul INCDA Fundulea:
Marinciu Cristina Mihaela – Responsabil proiect, department calitate grâu
Toncea Ion – Responsabil tematică soia, şef department agricultură ecologică
Ittu Gheorghe –Ameliorator grâu, şef ameliorarea plantelor autogame (head of self-pollinated plant breeding)
Ittu Mariana – Fitopatolog grâu
Şerban Gabriela – Ameliorator grâu
Mandea Vasile – Ameliorator grâu
Galit Indira - Fitopatolog grâu
Petcu Victor - Department agricultură ecologică
Bărbieru Ancuța – Ameliorator leguminoase
Ionescu Niculina – Ameliorator leguminoase
Ciucă Matilda - genetist
Cristina Daniel - genetist
Stan Olga – Responsabil calitatea şi vigoarea semințelor
Petcu Elena - Fiziolog
Georgescu Emil - entomolog
Cană Lidia – Fitopatolog soia
Săulescu Nicolae – şef secție genetică şi ameliorarea plantelor

Despre ECOBREED:
ECOBREED este un proiect de 5 ani (2018-2023) finanţat de Uniunea Europeană, prin programul de cercetare şi inovare Horizon 2020 care urmăreşte îmbunătăţirea soiurilor şi seminţelor disponibile, potrivite pentru producţia organică şi cu imputuri reduse.

Rezultate parțiale obţinute în cadrul proiectului ECOBREED

ECOBREED T6.2 Testări cu participarea fermierilor (FPTs)
Testări cu participarea fermierilor (FPTs) la soia ECOBREED la INCDA Fundulea

Buletin 2022
Buletin 2023


www.ecobreed.eu
www.twitter.com/EcobreedP
www.facebook.com/ecobreed/

EUH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOBREED

Project title: „Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding

Start of the ECOBREED project

With the kick-off meeting held from 27 to 28 June 2018 in Ljubljana, the five year project ECOBREED funded by Horizon 2020 programme, has been officially launched. The project will develop (a) methods, strategies and infrastructures for organic breeding, (b) varieties with improved stress resistance, resource use efficiency and quality and (c) improved methods for the production of  high quality organic seed. Activities will focus on four crop species i.e. wheat (both common Triticum aestivum L. and durum Triticum aestivum L., T. durum L.), potato (Solanum tuberosum L.), soybean (Glycine max (L). Merr), and common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.).
   
The project is coordinated by Agricultural Institute of Slovenia and carried out in collaboration with 24 partner organisations representing 15 countries: AT, CN, CZ, DE, ES, GR, HU, IT, PL, RO, RS, SI, SK, UK and USA.

Project Coordinator:    Dr. Vladimir Meglič  vladimir.meglic@kis.si
Project Manager: Dr. Antoaneta G. Kuhar  antoaneta.kuhar@kis.si

During the following 5 years, the project participants will: identify genetic and phenotypic variation in morphological, abiotic/biotic tolerance/resistance and nutritional quality traits that can be used in organic breeding; evaluate the potential of genetic variation for enhanced nutrient acquisition; evaluate the potential for increased weed competitiveness and control; optimise seed production/multiplication via improved agronomic and seed treatment protocols; develop efficient, ready-to-use farmer participatory breeding systems; pre-breed elite varieties for improved agronomic performance, biotic/abiotic stress resistance/tolerance and nutritional quality; develop training programmes in genomic tools/techniques, farmers participatory breeding, use and application of improved phenotyping capabilities; ensure optimum and rapid utilisation and exploitation of project deliverables and innovations by relevant industry and other user/stakeholder groups.


Researchers involved in the project for NARDI Fundulea:
Marinciu Cristina Mihaela – Responsible project, wheat quality department 
Toncea Ion – Responsible for soybean package, head of organic agriculture department
Ittu Gheorghe –Wheat breeder, head of self-pollinated plant breeding
Ittu Mariana – Wheat phytopathologist
Şerban Gabriela – Wheat breeder
Mandea Vasile – Wheat breeder
Galit Indira - Wheat phytopathologist
Petcu Victor - Organic agriculture department
Bărbieru Ancuța – Legume breeder
Ionescu Niculina – Legume breeder
Ciucă Matilda – Genetist
Cristina Daniel - Genetist
Stan Olga – Responsible for vigor and quality of seeds
Petcu Elena - Physiologist
Georgescu Emil - Entomologist
Cană Lidia – Soybean phytopathologist
Săulescu Nicolae – head of improving germplasm

ABOUT ECOBREED:
ECOBREED is a 5-year (2018-2023) project funded by European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme that will improve the availability of varieties and seed suitable for organic and low-input production.

ECOBREED T6.2: Farmer Participatory Trials (FPT)
Farmer Participatory Trials (FPTs) of ECOBREED Soybean at NARDI Fundulea/Călărași RO

Bulletin 2022
Bulletin 2023


www.ecobreed.eu
www.twitter.com/EcobreedP
www.facebook.com/ecobreed/

EUH