Raport INCDA
2019

Strategia și planul
de dezvoltare INCDA
2019-2022

Raport INCDA
2020

Raport INCDA
2021

Raport INCDA
2022

Planul strategic
2023-2026

 

Principalele direcţii de cercetare-dezvoltare, abordate în cadrul institutului, sunt:
- Elaborarea şi utilizarea metodelor de genetică convenţională, biotehnologie, genetică moleculară, fiziologie, biochimie în vederea asigurării progresului genetic continuu la cereale, leguminoase pentru boabe, plante tehnice şi furajere;
- Crearea de soiuri şi hibrizi bine adaptaţi diversităţii condiţiilor de cultură din România, cu însuşiri îmbunătăţite de valorificare a inputurilor tehnologice, stabili şi cu caracteristici de calitate corespunzătoare multitudinii de modalităţi de utilizare a recoltelor;
- Producerea de seminţe din categorii biologice superioare, cu însuşiri biologice şi    fitosanitare corespunzătoare standardelor de calitate;
- Fundamentarea tehnologiilor nepoluante prin cercetări de fiziologie şi biochimia plantei, fizica, chimia şi biologia solului;
- Elaborarea de tehnologii alternative (inclusiv tehnologii ecologice) pentru cultura plantelor, adecvate condiţiilor naturale, tehnice, sociale şi economice;
- Elaborarea de studii de epidemiologie şi de dinamică a populaţiilor organismelor dăunătoare culturilor de câmp, perfecţionarea sistemelor de protecţie integrată a culturilor de câmp.
În conformitate cu noul mandat, în calitate de institut naţional şi în contextul implementãrii Proiectului MAKIS (Modernizarea Sistemului de Cunoaştere şi Informare în Agriculturã), INCDA Fundulea are misiunea de a asigura în continuare baza ştiinţificã a progresului în cultura plantelor de câmp, culturi care ocupã peste 75% din suprafaţa arabilã a ţãrii, în acest scop direcţiile prioritare de cercetare abordate sunt:
- Îmbunãtãţirea calitãţii şi siguranţei alimentare a produselor vegetale, pentru a corespunde reglementãrilor europene şi pentru o mai bunã competitivitate pe piaţa internã şi internaţionalã, prin:

   • îmbunătăţirea germoplasmei în privinţa potenţialului genetic de acumulare a principalelor componente ale calităţii, inclusiv a unor substanţe biologic active  şi cu valoare nutritivă ridicată, prin exploatarea variabilităţii genetice disponibile în cadrul speciilor cultivate şi prin lărgirea variabilităţii genetice prin utilizarea speciilor sălbatice înrudite şi a transgenelor;
   • tehnologii de cultură şi de protecţie a plantelor, care să reducă la minimum acumularea de compuşi toxici sau potenţial dăunători şi să favorizeze acumularea substanţelor cu efect favorabil pentru sănătatea umană, precum şi crearea de genotipuri rezistente la boli şi dăunători, care să reducă necesitatea tratamentelor chimice de combatere.
   • tehnologii şi genotipuri pentru agricultura ecologică, care să asigure rezultate economice competitive cu cele din agricultura tradiţională.

- Creşterea eficienţei economice a producţiei agricole durabile, pe baza valorificãrii superioare a resurselor naturale şi tehnologice, pentru a atinge un nivel competitiv cu ţãrile avansate, prin:

 • îmbunătăţirea germoplasmei principalelor culturi în privinţa rezistenţei la secetă şi temperaturi extreme, inclusiv cercetări care să conducă la extinderea culturilor cu toleranţă sporită;
 • elaborarea de tehnologii de cultură a plantelor, adaptate schimbărilor climatice, pentru conservarea şi valorificarea eficientă a resurselor de apă din precipitaţii şi irigare;
 • îmbunătăţirea germoplasmei principalelor culturi în privinţa eficienţei de    valorificare a substanţelor nutritive şi toleranţei la condiţii nefavorabile de sol;
 • elaborarea de tehnologii cu costuri reduse şi eficienţă ridicată a inputurilor, în special pentru fermele cu resurse economice limitate, inclusiv crearea de genotipuri adaptate tehnologiilor cu inputuri reduse;
 • identificarea unor surse alternative de fertilizare a culturilor;
 • elaborarea de tehnologii integrate pentru prevenirea şi combaterea infestării culturilor cu buruieni, patogeni şi dăunători, cu impact redus asupra mediului;
 • creşterea biodiversităţii culturilor de câmp prin diversificarea sortimentului de culturi şi soiuri şi optimizarea structurii şi succesiunilor de culturi, corespunzător cu favorabilitatea condiţiilor naturale, specificul tipurilor de exploataţii şi cerinţele pieţii;

- Dezvoltarea de cercetãri fundamentale orientate, pentru rezolvarea problemelor majore ale viitorului în producţia de cereale, plante tehnice şi furajere, prin:

 • dezvoltarea cercetărilor de genetică, genetică moleculară, genomică şi proteomică, în scopul deschiderii de noi perspective pentru cercetarea aplicativă;
 • elaborarea de noi tehnologii de ameliorare care să permită reducerea perioadei de creare a noilor cultivare şi accelerarea progresului genetic;
 • cercetări de fiziologia formării recoltelor şi a calităţii, în vederea identificării unor noi căi de îmbunătăţire a acestora. Se are în vedere adaptarea modelelor matematice de simulare a formării recoltelor, a formării calităţii şi cuplarea modelelor cu date culese prin teledetecţie;
 • cercetări privind biologia solului şi circuitul substanţelor nutritive în sol, în vederea optimizării fertilităţii solurilor.

Implementarea în unităţi de producţie a rezultatelor finalizate ale cercetărilor, prin activităţi specifice de extensie, reprezintã de asemenea un domeniu principal al activitãţii Institutului, în care context introducerea şi extinderea în culturã a creaţiilor biologice proprii (soiuri şi hibrizi) a avut şi are un impact semnificativ la nivel naţional. În acest scop, Institutul are misiunea producerii anuale de seminţe din verigi biologice superioare, din creaţiile biologice proprii, necesare multiplicãrilor ulterioare pentru obţinerea de sãmânţã comercilalã în cadrul unor unitãţi de producţie agricolã acreditate.
În domeniul serviciilor ştiinţifice, INCDA Fundulea desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
- testarea de produse erbicide şi de protecţia plantelor (fungicide şi insecticide) pentru culturile de câmp, în vederea întocmirii dosarelor tehnice necesare avizãrii acestora pentru includere în cataloage oficiale;
- testarea de soiuri/hibrizi;
- testarea de produse biologic active.


Sus